Dobre Granie z #allegrogg

Weź udział w konkursie

i wygraj karty podarunkowe

Zapoznaj się z
REGULAMINEM

Postanowienia ogólne


1. Konkurs organizowany jest przez GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), zwanej dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Allegro.pl Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 w Poznaniu; KRS 0000635012, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-26-74-798, kapitał zakładowy 34 000 000 PLN, zwanej dalej „Zleceniodawcą”.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły konkursu


5. W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik serwisu GRY-OnLine (darmowy profil w serwisie GRY-OnLine można założyć na stronie: http://www.gry-online.pl/rejestracja.asp.), który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”).
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Allegro oraz dokonanie zakupu lub sprzedaży w tym serwisie na kwotę minimum 50,00 PLN w czasie trwania konkursu.
7. Konkurs trwa od 15 czerwca 2018 roku do 5 lipca 2018 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania Prac Konkursowych.
8. Konkurs składa się z dwóch części: pisarskiej oraz graficznej prowadzonych równolegle na stronie allegrogg.gry-online.pl. Użytkownik może wziąć udział w jednej bądź obu częściach, ale może zostać nagrodzony tylko w jednej kategorii.

Konkurs pisarski
9. Konkurs polega na zaprezentowaniu zgłoszenia konkursowego do zadania: „Czym jest dla mnie dobra gra?”.
10. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a. musi być tekstem dotyczącym gier komputerowych i konsolowych.
b. treść odpowiedzi na zadanie konkursowe musi zawierać się w maksymalnie 1 500 znakach, nie wliczając spacji. Zgłoszenia zawierające więcej znaków nie będą brane pod uwagę.
c. zgłoszenie musi być wysłane w formie mailowej na adres konkurs@gry-online.pl, z tytułem maila „Konkurs Pisarski AllegroGG”
11. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań technicznych, zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

Konkurs graficzny
12. Konkurs polega na zaprezentowaniu zgłoszenia konkursowego do zadania: Przygotuj pracę graficzną przedstawiającą maskotkę „Dobrego Grania” przy wykorzystaniu palety kolorystycznej Allegro (czarny, biały, odcienie pomarańczowego).
13. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a. musi być obrazkiem utrzymanym w konwencji pracy artystycznej o tematyce obejmującej gry komputerowe i konsolowe oraz AllegroGG.
b. praca musi być pracą w pełni autorską (grafiką komputerową, rysunkiem tradycyjnym).
c. gotową pracę należy zapisać w wybranym formacie pliku graficznego (do wyboru: JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP), którego waga nie przekracza 5MB – rozmiar dowolny.
d. zgłoszenie musi być wysłane w formie mailowej na adres konkurs@gry-online.pl, z tytułem maila „Konkurs Graficzny AllegroGG”.
14. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań technicznych, zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

Zgłoszenie


15. Zgłoszenie mailowe musi zawierać:
a) nazwę użytkownika w serwisie GRY-Online;
b) adres email połączony z kontem w serwisie Allegro (w celu weryfikacji użytkownika jako osoby, która dokonała zakupów na Allegro zgodnie z punktem 6. Regulaminu);
c) odpowiedź na zadanie konkursowe (graficzne lub pisarskie), która jest zgodna z wymaganiami regulaminu.

Warunki udziału w konkursie


16. Każdy użytkownik może zgłosić maksymalnie jedną pracę graficzną i jedną pracę tekstową.
17. Aby dane zgłoszenie konkursowe zostało zakwalifikowane do udziału w Konkursie Graficznym lub Konkursie Pisarskim i podlegało ocenie, musi być przekazane w odpowiednim terminie, zgodne z wytycznymi technicznymi , a ponadto:
a. nie może naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych,
b. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich; tyczy się to także praw autorskich do oficjalnych materiałów Zleceniodawcy,
c. nie może nawiązywać do alkoholu, narkotyków lub intymnych części ciała, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także umieszczanie tych słów w wersji ocenzurowanej.
18. Z chwilą zakwalifikowania zgłoszenia, staje się ono Pracą Konkursową, a użytkownik staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), a ponadto oświadcza, że:
a. jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie,
b. oświadcza, że Praca Konkursowa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich,
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,
d. udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zezwala na wykorzystanie Pracy Konkursowej w części lub w całości, na wszelkich polach eksploatacji.
19. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej allegrogg.gry-online.pl stworzonej przez Organizatora.
20. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z odbiorem Nagrody.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;
b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Przeniesienie praw autorskich


22. Z chwilą przedstawienia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy nieograniczonej w czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, obejmującej w najpełniejszym dopuszczalnym prawem zakresie, wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c. wprowadzanie do obrotu,
d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów w tym serwisów społecznościowych – odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f. publiczne wykonywanie,
g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, iPod, iPhone, itp.),
h. wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa,
i. nadawanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych,
j. reemitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.,
k. rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xDSL, Ethernet,
l. wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy.
23. Autor Pracy Konkursowej wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez GRY-Online S.A. z opracowań tekstu oraz grafiki lub ich części oraz na wykonywanie prawa zależnego do Pracy Konkursowej lub jej części, a także przenosi na powyższy podmiot prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego od tekstu lub grafiki (w szczególności prawo do wykonywania tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek, aranżacji i adaptacji).
24. Uczestnik zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych do tekstu lub grafiki, o których mowa w art. 16 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Nagroda


25. Nagrodami w konkursach są:
Konkurs graficzny
Miejsca I-V – karta podarunkowa Allegro o wartości 250 złotych oraz trzymiesięczny abonament GOL Premium z opcją VIP.
Konkurs Pisarski
Miejsca I-V – karta podarunkowa Allegro o wartości 250 złotych oraz trzymiesięczny abonament GOL Premium z opcją VIP.
26. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju.
27. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

Tryb wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród


28. Sponsorami Nagrody są Organizator oraz Zleceniodawca.
29. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora i Zleceniodawcę, spośród wszystkich zgłoszonych prac, spełniających warunki podane w konkursie.
30. Zwycięzcy obu konkursów zostaną powiadomieni o zwycięstwie przez Organizatora w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail. W wiadomości zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie poprawności danych podanych w sekcji "moje gry-online.pl". W wiadomości znajdzie się także treść zgody na przetwarzanie danych osobowych.
31. Finalista powinien w ciągu 48 godzin odpowiedzieć na maila organizatorów. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przez użytkownika, Organizator ma prawo wyłonić innego zwycięzcę.
32. W przypadku wygranej warunkiem otrzymania Nagrody jest:
a. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”),
b. poprawne wypełnienie danych adresowych w sekcji „moje gry-online.pl” (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”),
c. Dostarczenie do organizatorów podpisanej zgody dotyczącej danych osobowych (drogą mailową)
33. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

Postanowienia końcowe


34. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.
35. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12 w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób je zbieramy i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób je chronimy.
36. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:
a) Spółce Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-169, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000635012, o kapitale zakładowym 34 000 000,00 zł, o numerze NIP: 5272525995, o numerze REGON: 140762508 (adres e-mail powiązany z kontem Allegro);
b) Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45 a 30-633 Kraków (imię, nazwisko zwycięzców w celach księgowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
37. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy na adres Organizatora (podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres konkurs@gry-online.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs AllegroGG”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
38. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., Allegro.pl sp. z o.o., podmioty zależne tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
40. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
41. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 41.. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: allegrogg.gry-online.pl
42. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że akceptuje jego zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
43. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.